سقف درآمد ۲۸درصد خانوار شهری ۱۶.۵ میلیون تومان در سال است

سقف درآمد ۲۸درصد خانوار شهری ۱۶.۵ میلیون تومان در سال است

 هزینه سالانه یک خانوار حدود ۲۹۵۷۳۱هزار ریال می باشد که ۶۹۲۰۸ هزار ریال (۲۳.۴درصد) مربوط به اقلام خوراکی و دخانی و ۲۲۶۵۲۳ هزار ریال (۷۶.۶ درصد)مربوط به غیرخوراکی می باشد. به گزارش تسنیم، بر اساس برآوردهای به دست آمده از طرح آمارگیری از هزینه  و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، خانوارهای شهری دارای سرپرست مزد

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار