حذف دلالان با بازار متشکل ارزی

حذف دلالان با بازار متشکل ارزی

مدت هاست که خبر تشکیل بازار متشکل ارزی از زبان رئیس کل بانک مرکزی با اجرای مراحل مختلف آن شنیده می شود. بازاری که قرار است دیگر دست سودجویان را قطع کند و به افراد برای معاملات قانونی اجازه چانه زنی را بدهد اما نه به عنوان دلال یا سودجوی بازار رسمی ارز بلکه به

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار