تاثیر تحریم ها بر صنعت فلزات

تاثیر تحریم ها بر صنعت فلزات

تحریم فولاد و صنایع فلزی ایران کاری دشوار و غیر قابل اجراست و لزوما همه کشورهای هدف صادرات فلزات ایران، حافظان منافع آمریکا نیستند.

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار