بیشترین آمار اشتغال سال ۹۷

بیشترین آمار اشتغال سال ۹۷

طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در زمینه نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار برای جمعیت ١٠ ساله و بیشتر در سال ١٣٩۶ و ١٣٩٧ مقایسه شده که بر این اساس تغییرات محسوسی در سه نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی بین دو سال مذکور گزارش نشده است. نگاه کلی به

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار