اقتصاد کشور مشکلات ساختاری دارد

اقتصاد کشور مشکلات ساختاری دارد

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند، مشکلات اقتصاد کشور بویژه در بخش های بنیادین، ناشی از نقص ساختارهای درونی است؛ اگر این ساختارها آماده نباشد نمی توان توسعه اقتصادی را بر اساس یک ساختار لرزان شنی قرار داد. به گزارش ایرنا، بعد از خروج آمریکا از برجام و تاکید بر تحریم دوباره ایران در دو بازه زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه، برخی از شرکت های خارجی فعال در کشورمان اعلام کردند که همکاری خود را به تدریج پایان خواهند داد تا از پیامدهای تحریم آمریکا در امان بمانند. پیامد این مسایل، مشکلاتی است که در بخش های مختلف اقتصادی کشور از جمله افزایش قیمتها را به همراه داشته است. برای برون رفت از وضعیت ایجاد شده و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، کارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه نظرهای مختلفی دارند. تاکید آنها بر این نکته است که اقتصاد ایران، بیش از آنکه اثرپذیر از تحریم های خارجی باشد، به دلیل مشکلات ساختاری داخلی، دچار این وضعیت شده و بنابراین، باید از درون به اصلاح ساختار و موانع پرداخت. به گفته این کارشناسان، اقتصاد دولتی موجود در کشور، متاثر از تصمیم ها و سیاست گذاری های یک نوع اقتصاد دولتی به نام «اقتصاد فرادولتی یا حاکمیتی» قرار گرفته و این را در بودجه های تنظیم شده نیز می توان مشاهده کرد. کارشناسان اقتصادی می گویند، در صورتی می توان توسعه اقتصادی داشت که کشور از یک ساختار بنیادین زیربنایی قوی برخوردار باشد؛ در واقع این ساختار به تولید کالاهای عمومی منجر می شود. با توجه به اهمیت این موضوع، خبرگزاری ایرنا در میزگردی با حضور ۲ تن از کارشناسان اقتصادی، به بررسی چالش های پیش روی اقتصاد ایران در دوران پسابرجام و راه برون رفت از مشکلات در این بخش پرداخت. «محمود جام ساز» و «آلبرت بغزیان» در این نشست، دلایل تحریم ها علیه ایران، عوامل درونی و بیرونی متاثر بر اقتصاد[…]